Soutěž Česko vs Brazílie

Domů » Soutěž Česko vs Brazílie
Soutěž Česko vs Brazílie 2019-03-11T12:05:46+00:00

PRAVIDLA SOUTĚŽE „ČESKO VS. BRAZÍLIE“

  1. POŘADATEL

Pořadatelem soutěže „Česko vs. Brazílie“ je Sport2Life, nadační fond se sídlem Loretánské náměstí 109/3, 118 00 Praha 1 – Hradčany, IČ: 06807691, zapsaný v nadačním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, v oddíle N, vložce 1585 (dále jen „pořadatel“).

  1. MÍSTO A DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE, PRAVIDLA

Soutěže se lze zúčastnit od 11. 3. 2019 do 20. 3. 2019 do 23:59 na Facebooku na https://www.facebook.com/Sport2LifeCeskaRepublika/ a na Instagramu na sport2life_czech (dále jen „platforma“), a to od okamžiku zveřejnění příspěvku pořadatele, kterým se soutěž zahajuje na dané komunikační platformě (dále jen „příspěvek pořadatele“) do 20. 3. 2019 do 23:59, kdy končí aktivní část soutěže.

Příspěvek pořadatele na obou platformách obsahuje aktivní odkaz na tato úplná pravidla soutěže, která jsou po celou dobu trvání soutěže vyvěšena na webové stránce pořadatele  http://sport2life.org/soutez-brezen-2019/.

Výběr výherců a náhradníků proběhne nejpozději do 22. 3. 2019, předání výher pak 26. 3. 2019, kdy soutěž skončí (dále jen „doba trvání soutěže“).

  1. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku od 8 do 14 let (včetně), vždy se souhlasem svého zákonného zástupce, a to prostřednictvím svého účtu na Facebooku nebo na Instagramu (dále jen „účet“), pokud již v souladu s podmínkami dané platformy (zejména dosažení věku 13 let) a právními předpisy účet vlastní, nebo prostřednictvím účtu osoby jim blízké ve smyslu § 22 Občanského zákoníku (ideálně rodiče), která je oprávněným vlastníkem účtu a s jeho využitím za účelem účasti v soutěži účastníkem souhlasí. Je-li vlastníkem nezletilá osoba blízká, je vyžadován též souhlas jejího zákonného zástupce.

Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze na jedné z uvedených platforem, tedy buď na Facebooku nebo na Instragramu, a pouze jedenkrát a z jednoho účtu. Z jednoho účtu se mohou účastnit maximálně 3 účastníci a jejich účast musí být jasně odlišena uvedením iniciál a věku ve formě JN12 (v případě účasti dvanáctiletého Jana Nováka).

Aby se účastník mohl platně zúčastnit soutěže, musí v době aktivní části soutěže:

1) nejprve, pokud tak ještě neučinil, začít a po celou dobu trvání soutěže, tj. do 26. 3. 2019 sledovat profil pořadatele (tj. kliknout na tlačítko Sledovat a nechat jej takto označené) a

2) k příspěvku pořadatele uvést formou komentáře odpověď na soutěžní zadání, které zní: „Uveď tři důvody, proč miluješ fotbal!“ (dále jen „soutěžní odpověď“).

Zasláním soutěžní odpovědi schvaluje účastník, resp. jeho zákonný zástupce tato pravidla.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním či obdobném poměru k pořadateli a jejich rodinní příslušníci.

 

  1. VÝBĚR A VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ, PODMÍNKY PRO PŘEDÁVÁNÍ VÝHER

Po skončení aktivní části soutěže, nejpozději do 22. 3. 2019, vybere komise odborníků složená ze zaměstnanců a spolupracovníků pořadatele (dále jen „komise“):

  1. z účastníků, kteří se zúčastnili soutěže na Facebooku, jednoho výherce, a to toho, jehož důvody proč miluje fotbal uvedené v jeho soutěžní odpovědi, budou dle komise nejoriginálnější ze soutěžních odpovědí účastníků na Facebooku (dále jen „výherce na Facebooku“), a jednoho jeho náhradníka,
  2. z účastníků, kteří se zúčastnili soutěže na Instagramu, jednoho výherce, kterým bude tem, jehož důvody proč miluje fotbal uvedeném v jeho soutěžní odpovědi, budou dle komise nejoriginálnější ze soutěžních odpovědí účastníků na Instragramu (dále jen „výherce na Instagramu“), a jednoho náhradníka.

Nejpozději 22. 3. 2019 zašle oběma výhercům, resp. osobám, prostřednictvím jejíchž účtu se výherci zúčastnili soutěže, soukromou zprávu s výzvou k prokázání splnění podmínek k účasti, a to včetně nezbytných souhlasů (souhlasu zákonného zástupce s účastí v soutěži, souhlasu s užitím podobizny a záznamu z předávání výher a osobních údajů v nezbytném rozsahu u profilu pořadatele na platformách, na youtube.com a na jeho webových stránkách). Prokáží-li výherci splnění podmínky soutěže do 25. 3. 2019, předá jim pořadatel výhru dne 26. 3. 2019 v jím stanovenou dobu před stadionem (viz. bod 5 níže). Neprokáže-li některý z výherců v uvedené lhůtě splnění podmínek účasti v soutěži, výhra připadne příslušnému náhradníkovi. Neprokáže-li splnění podmínek účasti v soutěži ani příslušný náhradník, a to nejpozději do 26. 3. 2019 do 16 hodin, výhra propadá pořadateli.

  1. VÝHRY

Výhrou v soutěži je jedna vstupenka pro výherce na Facebooku, případně jeho náhradníka a jedna vstupenka pro jeho zletilý doprovod, a dále jedna vstupenka pro výherce na Instagramu, případně jeho náhradníka a jedna vstupenka pro jeho zletilý doprovod na fotbalový přátelský zápas mezi Českem a Brazílií, které se uskuteční v úterý 26. 3. 2019 od 20:45 na stadionu Sinobo Stadium na adrese U Slávie 1540/2a, 100 00 Praha 10 (dále jen „zápas“), a to včetně prohlídky stadionu Sinobo Stadium před zápasem (dále jen „prohlídka stadionu“).

Výherci, případně náhradníci, kteří prokáží splnění podmínek účasti v soutěži, budou zveřejněni na příslušné platformě. O slavnostním předávání výher, jakož i o prohlídce stadionu před zápasem a o účasti výherců na zápase bude pořízen slavnostní záznam, který následně pořadatel zveřejní na svých webových stránkách a u svých profilů na obou platformách, případně na youtube.com, a to na základě nezbytného svolení zákonného zástupce výherce (dále jen „záznam z předávání výher“).

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly; dále právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže včetně doby trvání její platnosti či soutěž ukončit.

  1. OSOBNÍ ÚDAJE, UŽITÍ PODOBIZNY, LICENCE A SCHVÁLENÍ PRAVIDEL

Souhlas s užitím snímku a soutěžní odpovědi pořadatelem

Stane-li se účastník výhercem, případně náhradníkem, kterému připadne výhra, dává pořadateli v souladu s § 84 a násl. Občanského zákoníku souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů včetně soutěžní odpovědi, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely ve všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

Schválení zákonným zástupcem

Vzhledem k tomu, že účastníky soutěže jsou děti ve věku od 8 do 14 let, je jejich účast podmíněna schválením jejich zákonného zástupce, a to jak účasti samotné (umožněním účasti z účtu zákonného zástupce, schválením možnosti účasti z účtu nezletilého), tak a zejména u výherců, případně náhradníků i schválením zveřejnění podobizny a záznamu z předávání výher a souvisejících osobních údajů v nezbytném rozsahu u profilu pořadatele na platformách, na youtube.com a na jeho webových stránkách. Schválení je podmínkou účasti v soutěži vč. přidělení výhry.

Informace o zpracování osobních údajů a o s ním souvisejících právech

Kdo je správcem osobních údajů účastníků a jak jej kontaktovat?

Pořadatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje účastníků, případně osob, prostřednictvím jejichž účtu se účastní (dále jen „účastník“) jakožto správce ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“). Ve věci osobních údajů lze pořadatele kontaktovat a níže uvedená práva uplatnit písemně na adrese jeho síla či zasláním e-mailové zprávy na adresu personaldata@sport2life.org.

 

Jaké osobní údaje o účastnících pořadatel shromažďuje a zpracovává?

Pořadatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje většiny účastníků ve velice omezeném rozsahu (jméno a příjmení či přezdívka majitele účtu, případně iniciály účastníků s uvedením věku, jak jsou zveřejněny na příslušné platformě či uvedeny v soutěžní odpovědi) a v případě výherců, případně náhradníků v širším rozsahu nezbytném k prokázání splnění podmínek účasti (údaje uvedené na souhlasech zákonného zástupce, jméno, příjmení, věk, příbuzenský vztah, kontaktní údaje apod.). Údaje výherců, případně náhradníků též v omezeném rozsahu (jméno a příjmení, případně jen jméno a iniciála příjmení a věk spolu s obrazovými a zvukovými záznamy týkajících se jeho osoby z předávání výher) zveřejní na webové stránce pořadatele a obou platformách a youtube.com.

Za jakým účelem pořadatel osobní údaje účastníků shromažďuje a zpracovává?

Pořadatel zpracovává osobní údaje účastníků za účelem umožnění účasti v soutěži, ověření splnění podmínek účasti v soutěži a předání výher. Poskytnutí osobních údajů je tedy podmínkou účasti v soutěži a jejich zpracování pořadatelem je nezbytným předpokladem pro umožnění této služby. Právním titulem je pak plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Pořadatel dále zpracovává osobní údaje účastníků, zejména pak výherců, případně náhradníků za účelem propagace svých aktivit, soutěží zaměřených na sport, a tím naplnění svého účelu – podpory sportovních a venkovních aktivit dětí a mládeže a jejich zdravého životního stylu. Poskytnutí osobních údajů v minimálním požadovaném rozsahu je nezbytné pro naplnění tohoto účelu. Dále je v omezeném rozsahu zpracovává za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů, zejména pro případ řešení sporů vyplývajících ze soutěže. Právním titulem je v obou těchto případech oprávněný zájem pořadatele případně veřejnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Komu může pořadatel osobní údaje účastníků zpřístupnit?

Pořadatel zpracovává osobní údaje účastníků především svými pracovníky. Při plnění zákonných povinností mohou být zpřístupněny státním orgánům. Dále se mohou na jejich zpracování podílet smluvní partneři pořadatele, zejména v oblasti marketingu, v případě výherců či náhradníků též externí kameraman či fotograf. Osobní údaje účastníků mohou být případně též zpřístupněny dalším správcům pro účely poskytování konkrétní se Správcem sjednané služby, např. právním zástupcům v případě sporu ze soutěže. Pořadatel nemá v úmyslu je poskytovat třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Jak dlouho pořadatel údaje účastníků uchovává?

Pořadatel zpracovává osobní údaje účastníků po dobu 1 roku od skončení soutěže, u výherců, případně náhradníků do vypořádání všech závazků vyplývajících ze soutěže a dále po dobu 1 roku po uplynutí všech promlčecích lhůt, které se k soutěži vztahují, některé po dobu nezbytnou k plnění zákonných, zejm. archivačních povinností pořadatele.

Jaká máte práva jakožto účastníci při zpracování osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

(a)  právo na přístup: Máte právo získat potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud ano, pak právo na přístup k nim, právo na související informace o nich a o jejich zpracování a o všech Vašich souvisejících právech. Máte právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů, první bezplatně a každou další případně za přiměřenou úhradu administrativních nákladů;

(b) právo na opravu: Máte právo požádat pořadatele o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, považujete-li je za nepřesné či neúplné;

(c) právo na omezení zpracování: Po dobu řešení sporů týkajících se Vašich údajů (např. ohledně přesnosti, na základě námitky či žádosti o omezení či o jejich poskytnutí na ochranu Vašich právních nároků) máte právo na omezení jejich zpracování jen ve formě jejich uložení. Dále je lze zpracovávat jen s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, ochrany práv jiných osob či veřejného zájmu;

(d) právo na výmaz: Máte právo požadovat, aby pořadatel vymazal Vaše osobní údaje v případech stanovených Nařízením, např. pominul-li účel jejich zpracování, jsou-li již nepotřebné pro stanovené účely, odvoláte-li souhlas a neexistuje žádný další důvod pro jejich zpracování, vznesete-li úspěšně námitku, zpracování je protiprávní nebo to Správci ukládá právní předpis;

(e) právo vznést námitku: Zpracovává-li nebo bude-li pořadatel po předchozí informaci Vaše údaje zpracovávat pro účely svých oprávněných zájmů (například přímého marketingu, ochrany svého majetku či obhajobu svých právních nároků), máte právo vznést námitku. Na základě námitky pořadatel údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. U námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu od zpracování upustí bez dalšího;

(f) právo na přenositelnost údajů: Jsou-li osobní údaje zpracovávány automatizovaně, máte právo obdržet od pořadatele výpis údajů, které od Vás získal na základě souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, ve strukturovaném strojově čitelném formátu a, je-li to technicky proveditelné, právo na jejich předání jinému správci;

(g) právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.